Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

Organy Samorządowe

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców i właścicieli lokali w sprawach członkowskich po uprzednim zgłoszeniu w biurze Spółdzielni potrzeby spotkania z wybranym członkiem Rady.

Skład Rady Nadzorczej :

1. Przewodnicząca Jakimowicz Ewa
2. Z - ca Przewodniczącego Stopiński Piotr
3. Sekretarz Kozłowski Marcin
4. Członek Biernacki Bronisław
5. Członek Brzyski Waldemar
6. Członek Ziółkowski Mieczysław

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady Nadzorczej i ma charakter pomocniczy dla Rady.

Skład Komisji Rewizyjnej :

Przewodniczący  
Członek  
Członek                             

 

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach: w okresie między posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności między członkami Zarządu.

Skład Zarządu :

1. Prezes Zarządu Sołtysiak Krzysztof
2. Członek Zarządu, Główny Księgowy Staniewicz Elżbieta
3. Członek Zarządu, Spec. ds. księgowości Jankowska Jadwiga

 

Brzyski Waldemar

 sprzedaż mieszkań
do góry