Aktualności :


spółdzielnia mieszkaniowa

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9.07.2020 roku o godz. 1700 w Sali Bankietowo-Konferencyjnej Biłas i Synowie przy ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.

2.  Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.  Przyjęcia porządku obrad.

4.  Wybór Komisji Wnioskowej.

5.  Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

6.  Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 23.05.2019 roku – Uchwała Nr 1/2020.

7.  Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 rok – Uchwała Nr 2/2020.

8.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, przedstawienie opinii
 w sprawie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2019 rok - Uchwała Nr 3/2020

9.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z prawomocności obrad.

10.  Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (wybór członków RN).

11.  Wybory Członków Rady Nadzorczej.

12.  Dyskusja i wolne wnioski.

13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów - Uchwała Nr 4/2020 i wyboru Członków Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 5/2020.

14.  Podjęcie uchwał w sprawie:

·      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok - Uchwała Nr 6/2020,

·      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu - Uchwała Nr 7/2020, 8/2020, 9/2020

·      najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia -Uchwała Nr 10/2020,

·      zbycia nieruchomości - Uchwała Nr 11/2020.

15.  Przedstawienie Protokołu Komisji Wnioskowej – Uchwała Nr 12 /2020.

16.  Zakończenie obrad.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 23.05.2019 roku, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia - będą wyłożone od dnia 17.06.2020 roku w biurze Spółdzielni przy ul. T. Kościuszki 8A:

·      poniedziałki w godz.    800 - 1600

·      wtorek-piątek w godz. 700 - 1500

Informujemy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami.

 

 sprzedaż mieszkań
do góry